GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door u toegang te verschaffen tot deze website en door het gebruik ervan, aanvaardt u dat u gebonden bent aan onderstaande Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. We nodigen u bijgevolg uit om de inhoud ervan regelmatig na te lezen om kennis te nemen van de eventuele wijzigingen.


Gebruiksvoorwaarden

Uitgever van de website. De onderhavige website wordt uitgegeven door Home Frit’ Home®/Hugues HENRY, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Bondgenotentstraat 242, 1190 Brussel (België) en die VAT nummer BE0567.459.106 heeft. Host van de website: OVH

Intellectuele eigendomsrechten. Deze website en de inhoud ervan – waaronder zonder enige beperking de teksten, grafieken, illustraties, logo’s en pictogrammen – worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten en mogen noch volledig, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, verveelvoudigd, verdeeld, gebruikt, bewerkt of vertaald, behoudens schriftelijke toestemming van Home Frit’ Home®/Hugues HENRY en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om, uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, onderdelen van deze website te downloaden en te printen, mits de inhoud niet wordt gewijzigd en de mededelingen inzake auteurs- en merkenrechten in acht worden genomen.

Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties. Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld naar Belgisch recht. De rechtbanken te Brussel zijn bij uitsluiting bevoegd voor elk geschil dat verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Beleid van Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Dit Beleid van Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer omschrijft de wijze waarop uw persoonlijke gegevens in voorkomend geval door Home Frit’ Home®/Hugues HENRY kunnen worden verzameld en verwerkt in het kader van uw gebruik van deze website. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt Home Frit’ Home®/Hugues HENRY zich ertoe uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

Door gebruik te maken van deze website staat het u vrij te beslissen over het verschaffen van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben teneinde u gratis te abonneren op een elektronische nieuwsbrief of om verzoeken of suggesties door te geven. Home Frit’ Home®/Hugues HENRY zal geen gebruik maken van uw persoonsgegevens, behoudens voor statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld.

U kunt zich toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens zoals door ons verzameld en verwerkt, en desgewenst de wijziging of de verwijdering ervan verzoeken. U kunt dat doen door te mailen naar info@homefrithome.com.

Wanneer u vragen heeft over onze Gebruiksvoorwaarden of ons Beleid van Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, aarzel dan niet om ons per e-mail te contacteren op info@homefrithome.com of op het volgende adres: Home Frit’ Home®/Hugues HENRY, Bondgenotentstraat 242, 1190 Brussel (België).

Laatste update: 19 september 2014